Home

Voorwaarden Stadswandelkantoor


I VEEL GESTELDE VRAGEN

Tot hoever vooraf kan ik het aantal deelnemers wijzigen?
Tot aan een week vooraf kunt u nog kleine wijzigingen aanbrengen in het aantal personen (tot 10% van het oorspronkelijke aantal deelnemers)

Hoe gaat de betaling?
Wij werken voornamelijk op factuurbasis. Facturen sturen wij achteraf. Eventuele contante betalingen geschieden op de dag zelf.

Waar kunnen we het goedkoopst of het best parkeren?
Kijk hiervoor de op de site van de gemeente Amsterdam: www.bereikbaar.amsterdam.nl.  

In welke talen verzorgen jullie rondleidingen?
Onze standaard rondleidingen zijn mogelijk in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch.

Kan ik ook reserveren voor kleine groepjes?
Ja dat kan, u betaalt dan de minimale groepsprijs. U bepaalt uw eigen aanvangstijd en heeft uw privé gids.

Wat kost het om te annuleren? Hiervoor gelden onderstaande algemene voorwaarden.

II ALGEMENE VOORWAARDEN STADSWANDELKANTOOR

Artikel 1

Algemeen Organisator: Stadswandelkantoor
Deelnemer: Onder deelnemer wordt verstaan iedere (rechts)persoon die bij Stadswandelkantoor Amsterdam een reservering of boeking heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n), alsmede degene(n) voor wie de boeking is bedongen.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Klant stuurt een email of brief aan Stadswandelkantoor en laat daarin weten te willen boeken en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

2.2. Indien organisator vervolgens een opdrachtbevestiging mailt en de klant per email de opdrachtbevestiging van zijn kant bevestigt, is een overeenkomst tot stand gekomen.

2.3. Organisator voert elke overeenkomst naar beste kunnen uit en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 3. Betaling

3.1 Na ontvangst van de factuur dient het totaalbedrag binnen 14 dagen op rekening van Stadswandelkantoor te zijn bijgeschreven.

3.2 Als u met minder personen komt dan waarvoor gereserveerd, wordt het bedrag niet in mindering gebracht.

3.3 In het geval van wandeltours waaraan deelnemers op individuele basis deelnemen, dient de som per persoon op de excursiedag contant te worden voldaan.

Artikel 4. Kosten / Prijs

4.1 In de bevestiging gepubliceerde prijs is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2 In de factuur of offerte zijn nooit inbegrepen de kosten van vervoer en de kosten van dranken en andere consumptie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.3. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. Organisator behoudt zich het recht voor om voorafgaande aan een boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsaanpassingen van derden, waaronder de fietshuur.

Artikel 5. Wijziging(en) door de klant

5.1. Wijzigingen door de klant dienen schriftelijk of per email te geschieden. De datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum.

5.2. Vermindering van het aantal deelnemers kan tot acht dagen voor de geplande programmadatum met een maximum van 10% van de geboekte groepsgrootte. Binnen deze deadline is een vermindering door de klant niet meer mogelijk, ondermeer in verband met afspraken met derden en administratie.

5.3. De klant dient derhalve rekening te houden met de programmakosten zoals eerder overeengekomen met organisator, ook al blijken er minder deelnemers aanwezig te zijn dan gepland bij het programma.

5.4. Vermeerdering in het deelnemersaantal of wijziging door de klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is. In het geval van hogere onkosten zullen deze worden doorberekend aan de klant.

Artikel 6. Annulering door de klant en/of wijzigingen in de boeking (in tijd en/of datum)

6.1. Annulering(en) door de klant dienen schriftelijk of per email en gedateerd te gebeuren. De datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum.

6.2. Bij een annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:

  • a. tot 21 dagen voor aanvang van het programma wordt Euro 75,- inclusief btw in rekening gebracht.
  • b. in de periode van 20 dagen tot 9 dagen voor de aanvangsdatum van het programma is de klant gehouden 50% van de boekingssom te betalen met een minimum van Euro 75,- inclusief btw.
  • c. binnen 8 dagen voor aanvang van de geplande datum: 100% van de totale som.

Artikel 7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht heeft Stadswandelkantoor Amsterdam het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de deelnemer uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De organisator zal de deelnemer direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden.

7.2. Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, molest, in het algemeen onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van de organisator kan worden gevergd.

Artikel 8. Beperking aansprakelijkheid organisator

8.1. Stadswandelkantoor Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van of door overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit, tenzij er sprake is van opzet en / of grove schuld van (de medewerkers van) Stadswandelkantoor Amsterdam.

8.2. Stadswandelkantoor Amsterdam kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, verkeersongevallen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook.

8.3. Stadswandelkantoor Amsterdam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Stadswandelkantoor Amsterdam en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Stadswandelkantoor Amsterdam kunnen worden toegerekend.

8.4. Stadswandelkantoor Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en schade tijdens het gebruik van de huurfietsen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle reserveringen en boekingen is Nederlands recht van toepassing

 

Amsterdam, februari 2009


N I E U W S
Fietstocht door historisch Nieuwendam, vrijdag 11 augustus
Architectuurrondleiding door het groene en blauwe oeverlandschap van een prachtig stuk Amsterdam. Meer...
Joods Amsterdam. Donderdag 4 en vrijdag 5 mei 2017 vanaf de Nieuwmarkt.
Een wandeling door drie prachtige buurten met een tragisch verleden. meer...

Stadswandelkantoor op Facebook
Al jaren deelt Stadswandelkantoor het nieuws over onze activiteiten via Facebook. Meer..

Meer Nieuws...
Stadswandelkantoor Amsterdam. City Walks Office Amsterdam. Stadtwanderungen Amsterdam. Rondleidingen, wandelen, fietsen.